Nikola Rahme, kvadrát 34TFQ1


id1796, Bombina variegata, Rumunsko > jižní Karpaty > Baile Herculane, 300 m n. m., Nikola Rahme, 29.04.2007, 12.06.2008,
Bombina variegata
id1805, Lacerta viridis, Rumunsko > jižní Karpaty > Orşova, 100 m n. m., Nikola Rahme, 30.04.2007, 14.06.2008,
Lacerta viridis Lacerta viridis Lacerta viridis
id1808, Podarcis muralis, Rumunsko > jižní Karpaty > Baile Herculane, 300 m n. m., Nikola Rahme, 21.07.2007, 15.06.2008,
Podarcis muralis
id1809, Podarcis muralis, Rumunsko > jižní Karpaty > Baile Herculane, 200 m n. m., Nikola Rahme, 30.04.2007, 15.06.2008,
Podarcis muralis Podarcis muralis
id1818, Rana dalmatina, Rumunsko > jižní Karpaty > Baile Herculane, 300 m n. m., Nikola Rahme, 21.07.2007, 17.06.2008,
Rana dalmatina
id1819, Salamandra salamandra, Rumunsko > jižní Karpaty > Baile Herculane, 200 m n. m., Nikola Rahme, 30.04.2007, 17.06.2008, larva
Salamandra salamandra
id1821, Testudo hermanni, Rumunsko > jižní Karpaty > Orşova, 100 m n. m., Nikola Rahme, 30.04.2007, 17.06.2008,
Testudo hermanni
id2224, Testudo hermanni, Rumunsko > jižní Karpaty > Valea Cernei-Domogled N. P., 180 m n. m., Nikola Rahme, Tamás Németh, 01.07.2008, 20.09.2008,
Testudo hermanni
id2225, Zamenis longissimus, Rumunsko > jižní Karpaty > Valea Cernei-Domogled N. P., 400 m n. m., Nikola Rahme, 02.07.2008, 20.09.2008,
Zamenis longissimus Zamenis longissimus