Salamandra salamandra, mlok skvrnitý

Salamandra salamandra
fotografie fid4008, Nikola Rahme, 17.06.2008,

tato fotografie se vztahuje k lokalitnímu nálezu:
id1819, Salamandra salamandra, Rumunsko > jižní Karpaty > Baile Herculane, 200 m n. m., Nikola Rahme, 30.04.2007, 17.06.2008, larva