lokalitní nález id1818

id1818, Rana dalmatina, Rumunsko > jižní Karpaty > Baile Herculane, 300 m n. m., Nikola Rahme, 21.07.2007, 17.06.2008,
Rana dalmatina