lokalitní nález id745

id745, Zamenis longissimus, Slovinsko > Slovinsko > Postojna, 550 m n. m., Rok Grzelj, 13.04.2007, 19.04.2007,
Zamenis longissimus