The Amphibians and Reptiles of Greece - recenze

VALAKOS, E., PAFILIS, P., SOTIROPOULOS, K., LYMBERAKIS, P., MARAGOU, P., FOUFOPOULOS, J.: The Amphibians and Reptiles of Greece. Chimaira, Frankfurt am Main, 2007: 463 ss. ISBN 978-3-89973-461-4

Každý, kdo se pouští do recenze knih balancuje na hraně mezi svou vlastní subjektivností spojenou s názorem na knihu samotnou a určitým typem reklamy. Já se proto pokusím v několika následujících řádcích realisticky shrnout mé první dojmy a poznatky z nové knihy edice Chimaira The Amphibians and Reptiles of Greece (Plazi a obojživelníci Řecka), jež vešla do distribuce koncem roku 2007.

Čelní stranaČelní strana
Po předchozích úspěšných zoologicko (herpetologicko) - geografických titulech jako například Snakes of Zambia, The Amphibians and Reptiles of the Western Sahara, Amphibians and Reptiles of the Hashemite Kingdom of Jordan nebo The Lizards of Italy and Adjenct Areas, přišla v této podobě na svět první publikace z oblasti Balkánu, resp. Řecka. Je to až s podivem, že do současné doby nevyšla žádná podobná kniha, zabývající se herpetoufaunou tak navštěvované země, jakým právě Řecko je. Mimochodem v roce 2007 vyšla o Řecku a jeho herpetofauně (v němčině) ještě jedna kniha - Trapp, B.: Reptilien und Amphibien des griechischen Festlads, která je však ale spíše fotografickým průvodcem. Pro méně náročného zájemce, který preferuje knihy v němčině, je tato publikace ovšem postačující.

Vraťme se však k anglickému vydaní řecké monografie. Nová kniha sice byla prezentována již koncem září roku 2007, ale v prodeji je až od 14.12.2007. Nedočkavě jsem knihu očekával a už při prvním kontaktu na mne osobně zapůsobila. Formát A5 pevné vazby z knihy sice dělá možného průvodce i do terénu, ale její váha způsobena 463 stranami křídového papíru, jež jsou nabité množstvím informací, ale zejména fotografiemi, ji řadí spíše pro využití a práci v domácím prostředí knihovničky herpetologa. Kompromis by v tomto případě jistě nebyl na místě.

Když si pak toto dílo přeneseme do řeči čísel dojdeme k tomu, že: knihu tvoří již zmiňovaných 463 stran (plus několik tzv. reklamních na konci knihy), 419 obrázků, z toho 410 barevných fotografií, 5 černobílých a 4 barevných nákresů. Kniha se dále celkově zabývá 85 druhy řeckých plazů a obojživelníků, ke kterým je přiřazeno 85 přesných síťových map. Na knize samotné spolupracovalo 6 autorů přímo z Řecka a přes čtyři desítky různých přispěvovatelů.

Bazálně je kniha rozdělena na těchto 6 částí:

  1. Úvod
  2. Obojživelníci
  3. Plazi
  4. Přehled druhů řeckých obojživelníků a plazů
  5. Použitá a doporučená literatura
  6. Dodatek, který tvoří všechny popsané druhy a poddruhy z řeckého území i s jejich rozšířením

Ukázky z knihy:

Podarcis erhardii
Podarcis erhardii
Caretta caretta
Caretta caretta
Montivipera xanthina
Montivipera xanthina
určovací klíč
určovací klíč
biotopy
biotopy

První stránky knihy představují všeobecné informace jako geografickou polohu mapované oblasti, klima v návaznosti na výskyt obojživelníků a plazů, jednotlivé biotopy a zóny, jež jsou v mnoha případech zachyceny i na přiložených fotografiích. Jsou zde ale samozřejmě i fotografie zachycující přímo přirozené prostředí některých druhů obojživelníků a plazů Řecka. V části úvod však najdeme také informace o ochraně řecké herpetofauny, či jaký měli a mají tito tvorové vliv na řeckou kulturu.

Druhá a třetí část knihy se věnuje obecné charakteristice obojživelníků a plazů jako takových a je spojena s klíčem pro určování řecké herpeto- a batrachofauny. Součástí klíče jsou také malé perokresby jednoduše znázorňující některé charakteristické determinační znaky obojživelníků a plazů Řecka. I když tyto perokresby mohou někdy působit až anekdoticky, svůj účel v hrubém základě jistě splňují. V části plazi je navíc úsek speciálně věnovaný jedovatým hadům. Zde autoři možná až zbytečně popisují jednotlivé typy chrupu, jež jsou součástí nejrůznějších, „univerzálních“ knih o jedovatých hadech a hadech obecně. Je zde však také naopak zajímavá krátká pasáž „Jak se vyvarovat hadímu uštknutí“ či přehledné, rámcově ohraničené informace popisující jak si počínat při uštknutí. I když tyto dvě pasáže jsou určeny spíše laickému čtenáři, není nikdy na škodu, když si je připomene i profesionál.

Přehled řeckých obojživelníků a plazů zahrnuje 85 druhů u nichž je uváděn vědecký název, autor a rok popisu, název v řečtině, němčině, angličtině a francouzštině. Dále pak hlavní synonymum, celkové rozšíření, stanoviště, obecná charakteristika druhu, jeho biologie, ochrana a případný dodatek, který se vztahuje k taxonomii či jinému aspektu daného druhu a který je z hlediska informací asi nejzajímavější. Samozřejmostí jsou pak síťové mapy, které byly vytvořeny ze souřadnicových dat nejrůznějších relevantních zdrojů. Všechny tyto informace jsou napsány přehledně, stručně a výstižně. Ke každému druhu jsou pak na dvojstraně nejčastěji čtyři velmi kvalitní fotografie. A právě fotografie jsou velikou výsadou této publikace. Autoři se snažili mít fotograficky zachyceny všechny v knize popisované druhy, což se jim dozajista povedlo. Můžeme tak i proto obdivovat mnohdy prvně publikované záběry některých vzácných a endemických druhů herpetofauny Řecka. Myslím, že fotografie taxonů jako jsou Lyciasalamandra helverseni, Lyciasalamandra luschani, Pelophylax cerigensis, Podarcis milensis nebo Vipera ursinii graeca, ale i některé zachycené subspecie, barevné aberace a formy u V. berus, N. natrix či N. tessellata apod. patří k opravdovým fotografickým perlám této publikaci. Záměrem autorů bylo pokud možno vždy zachytit dané popisované druhy na území, ve kterém se o taxonech zmiňují. I toto se autorům více méně podařilo. Někdy to však z pochopitelných důvodů nešlo a protože autoři chtěli mít fotograficky zachyceny všechny druhy, museli něco oželet a zařadit fotografie zástupců i z jiného území než řeckého. Proto jsou např. fotografie čolků Triturus karelinii na straně 164 a 165 z Bulharska, nebo snímky druhu Trionyx triunguis (str. 201) z Turecka atd. Toto však vůbec není na škodu a jedná se pouze o mou faktickou poznámku. Celá tato kapitola zahrnuje logicky největší část knihy a tak od strany 78 až po stranu 421 můžeme obdivovat pestrost řecké herpetofauny.

Kapitola použité literatury zahrnuje 28 stran citací a pozitivem je, že autoři pracovali a uváděli citace prací napsaných i v jiném jazyce jako anglickém. Takže v závěrečném přehledu literatury najdeme třeba také citaci českou.

Velkým přínosem je pak dodatek na úplném konci knihy, který zahrnuje 87 popsaných řeckých obojživelníků a plazů a jejich rozšíření na řeckém území. Tzn., že zde nalezneme ucelené informace o rozšíření i na poddruhové úrovni, což je např. u druhů jako Cyrtopodion kotschyi nebo Podarcis erhardii, která vytváří na území Řecka 28 poddruhů, celkem oříšek. I to se zdařilo. Kdybychom ale byli detailisté, mohli bychom vytknout pouze fakt, že se autoři prakticky nezmiňují o želvě Trachemys scripta, tedy v podstatě 88 druhu. Tento introdukovaný druh želvy se na území Řecka vyskytuje dnes již celkem hojně a proto by bylo vhodné, vzhledem k uváděnému a rovněž zavlečenému druhu Rana catesbeiana, uvést alespoň informační poznámku také o tomto taxonu.

Přes rozsáhlost publikace, která nebývá pro tuto edici zvykem, jsem nenalezl žádné zásadní chyby. Snad jen na straně 254 jsou dvě fotografie, které zachycují samice Lacerta viridis, nikoliv Lacerta agilis bosnica jak je v popisku uvedeno. Rovněž bych měl taxonomickou výtku k uvádění nominotypické poddruhové úrovně u Zamenis longissimus. Tento druh je monotypický. Takovéto chyby či nedostatky jsou však součástí téměř každé publikace a jsou většinou zapříčiněny omyly při sadbě či tisku.

Posledním, ale velmi důležitým faktorem při rozhodování či koupit, či ne je samozřejmě cena. Ta není tak závratná, jak by se mohlo jevit. V Německu je doporučená cena 44,80 €, v Rakousku 46,10 € na italském trhu jsme se dokonce setkal s cenou 57,78 €. U nás si knihu můžete, např. prostřednictvím firmy RepNat, koupit za cenu 1260 Kč. Vezmeme-li ale v úvahu, že za stejnou cenu si můžete např. pořídit o polovinu tenčí knihu o herpetofauně Západní Sahary, kterou přece jen asi většina z nás využije méně jako knihu o herpetofauně Řecka, jež je nám v mnoha směrech bližší, tak není mnoho, co by měl v tomto případě zainteresovaný člověk řešit.

Než se ale rozhodnete definitivně, pojďme bilancovat…

Pozitiva:

Negativa:

Proto, kdo se chce aktivně zabývat herpetofaunou Balkánského poloostrova, či Evropy nemůže tuto knihu nemít. Ostatním ji mohu jen doporučit. Myslím tedy, že další slova jsou zde již zbytečná. To ostatní už je jen na vás, čtenářích… Přeji tedy příjemné počtení.

dříve publikováno (původní zdroj článku):
Jablonski, D., 2008: "VALAKOS, E., PAFILIS, P., SOTIROPOULOS, K., LYMBERAKIS, P., MARAGOU, P., FOUFOPOULOS, J.: The Amphibians and Reptiles of Greece. Chimaira, Frankfurt am Main, 2007: 463 pp." Herpetologické informace. Vol. 7 (1), 36-38.

autor/autoři:
Daniel Jablonski

datum publikace: 21.02.2009