Pelophylax ridibundus (syn. Rana ridibunda), skokan skřehotavý


stránka: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 >
id10455, Pelophylax ridibundus, Bulharsko > Západní Rodopy > Varvara, Варвара, 390 m n. m., Petr Balej, 20.05.2013, 10.10.2015, desítky jedinců
Pelophylax ridibundus Varvara, Варвара Varvara, Варвара Varvara, Варвара
id2090, Pelophylax ridibundus, Bulharsko > Západní Rodopy > Velingrad, 750 m n. m., Petr Balej, 04.08.2008, 23.08.2008, desítky juv.

id10525, Pelophylax ridibundus, Bulharsko > Západní Rodopy > Velingrad, Велинград, 770 m n. m., Petr Balej, 20.05.2013, 17.11.2015, desítka juvenilů
Pelophylax ridibundus Velingrad, Велинград Velingrad, Велинград
id2044, Pelophylax ridibundus, Bulharsko > Západní Rodopy > Vlahovo, 820 m n. m., Petr Balej, 30.07.2008, 23.08.2008, cca 10 adultů

id1611, Pelophylax ridibundus, Bulharsko > Západní Stara planina > Belogradčik, Belogradchik, 590 m n. m., Petr Balej, 18.09.2007, 09.02.2008, 1 adult + 1 juv
Pelophylax ridibundus Pelophylax ridibundus Belogradčik, Belogradchik
id2604, Pelophylax ridibundus, Bulharsko > Západní Stara planina > Berkovica, Berkovitsa, cca 570 m n. m., Petr Balej, 11.09.2008, 07.12.2008, 2 juv.
Pelophylax ridibundus Berkovica, Berkovitsa
id4373, Pelophylax ridibundus, Bulharsko > Západní Stara planina > Borovitsa, Borovica, Chamdere, 226 m n. m., Daniel Jablonski, 15.05.2010, 19.08.2010, Kolem deseti pozorovaných jedinců.
Borovitsa, Borovica, Chamdere, Shipkovska, Tscham Dere, Боровица Borovitsa, Borovica, Chamdere, Shipkovska, Tscham Dere, Боровица
id3304, Pelophylax ridibundus, Bulharsko > Západní Stara planina > Cherepish,Черепиш, 260 m n. m., Ilian Velikov, August 2009, 26.08.2009,
Pelophylax ridibundus
id3081, Pelophylax ridibundus, Bulharsko > Západní Stara planina > Pravets, Правец, 380 m n. m., Ilian Velikov, August 2009, 04.08.2009,
Pelophylax ridibundus Pelophylax ridibundus
id3082, Pelophylax ridibundus, Bulharsko > Západní Stara planina > Svode, Своде, 207 m n. m., Ilian Velikov, August 2009, 04.08.2009,
Pelophylax ridibundus Pelophylax ridibundus
stránka: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 >