Pelophylax ridibundus (syn. Rana ridibunda), skokan skřehotavý


stránka: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 >
id5640, Pelophylax ridibundus, Bulharsko > údolí Strumy > Kresna, - m n. m., Ilian Velikov, 01.09.2011, 30.09.2011,
Pelophylax ridibundus
id6389, Pelophylax ridibundus, Bulharsko > údolí Strumy > Lebnitsa, Lebnica, Лебница, 120 m n. m., Petr Balej, 27.07.2011, 27.06.2012, 1 subadult
Pelophylax ridibundus Lebnitsa, Lebnica, Лебница
id6126, Pelophylax ridibundus, Bulharsko > údolí Strumy > Lobosh, Lobosch, Лобош, 610 m n. m., Petr Balej, 17.07.2011, 08.04.2012,
Pelophylax ridibundus Lobosh, Lobosch, Лобош
id6896, Pelophylax ridibundus, Bulharsko > údolí Strumy > Razhdavica, Razhdavitsa, Раждавица, 500 m n. m., Petr Balej, 19.07.2011, 10.10.2012,
Pelophylax ridibundus Razhdavica, Razhdavitsa,  Раждавица
id1445, Pelophylax ridibundus, Bulharsko > údolí Strumy > Sandanski, 200 m n. m., Petr Balej, 13.09.2007, 29.11.2007, 1 ks
Sandanski
id971, Pelophylax ridibundus, Bulharsko > údolí Strumy > Simitli, 280 m n. m., Petr Balej, 30.04.2007, 09.07.2007, 3 jedinci
Simitli
id6411, Pelophylax ridibundus, Bulharsko > údolí Strumy > Zemen, Земен, 600 m n. m., Petr Balej, 18.07.2011, 04.07.2012,
Pelophylax ridibundus Zemen, Земен
id5754, Pelophylax ridibundus, Bulharsko > údolí Strumy > Zhablyano, Zhabljano, Жабляно, cca 600 m n. m., Petr Balej, 17.07.2011, 10.11.2011, 1 adult
Pelophylax ridibundus Zhablyano, Zhabljano, Жабляно
id1737, Pelophylax ridibundus, Bulharsko > údolí Strumy > Zlatolist, 290-310 m n. m., Petr Balej, 26.03.2008, 05.05.2008, desítky jedinců
Pelophylax ridibundus Pelophylax ridibundus Pelophylax ridibundus Zlatolist Zlatolist
id1740, Pelophylax ridibundus, Bulharsko > údolí Strumy > Zlatolist, 280 m n. m., Petr Balej, 26.03.2008, 07.05.2008, desítky jedinců
Pelophylax ridibundus Pelophylax ridibundus Pelophylax ridibundus Zlatolist
stránka: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 >