lokalitní nález id3380

id3380, Vipera ammodytes, Chorvatsko > Medvednica > Medvednica, Sljeme Hegyseg, Sljeme Hegység, - m n. m., Boris Lauš, 01.09.2009, 01.09.2009,
Vipera ammodytes Medvednica, Sljeme Hegyseg, Sljeme Hegység, Sljemen Gebirge, Zagrabi Hegyseg, Zagrabi Hegység, Zagrebacka Gora, Zagrebačka Gora