Pomozte chránit faunu Bulharska

Elaphe situlaElaphe situla patří k nejvzácnějším zástupcům bulharské herpetofauny
... Bulharská příroda volá o pomoc. Každý rok přijíždějí stovky pytláků z Polska, NDR, Maďarska a Československa. Pod rouškou turistiky provádějí rozsáhlé exploatace, především herpetofauny a entomofauny. Mnoho lokalit vzácných plazů již zaniklo a u mnoha druhů značně poklesla četnost populací. Bulharské státní orgány jsou téměř bezmocné proti rafinovanosti pašeráků - prosím pomozte!...

Přibližně tak zněl dopis, který jsem obdržel od svého přítele Dr. Vladimíra Beškova, herpetologa bulharského Národního muzea v Sofii.

S doktorem Beškovem jsem se seznámil téměř před dvaceti lety, kdy jsem s ing. Pacovským začali "objevovat" Bulharsko pro naší teraristiku. Tehdy jsem také vozil desítky bulharských plazů do ČSSR. Celníci nám blahořečili, že pomáháme Bulharsku od takové havěti. I Vladimír Beškov mi ochotně prozradil nejlepší lokality jednotlivých druhů. Tehdy jsme netušili, jakým směrem půjde vývoj. Ani ve snu by mne nenapadlo, žedens budu psát tento článek.

O bulharské herpetofauně jsem publikoval řadu sdělení v našich časopisech. A i když odtamtud již více než deset let plazy nevozím, přece jen se cítím trochu vinen zvláště za uspíšení nynější situace, a chtěl bych svůj dluh alespoň částečně splatit.

Je třeba si uvědomit, že změny v přírodě postupují velmi rychle. Přírodní zdroje nejsou však nevyčerpatelné. V rekreačních oblastech Bulharska již samotný vliv turistického ruchu působí značné úbytky populací. Snad se později narozeným bude zdát nespravedlivé, že nemohou to, co my před lety. Musíme však chápat oprávněné obavy bulharských ochránců přírody o budoucnost jejich fauny. My bychom si jistětaké nenechali takovýcm způsobem devastovat přírodu.

Smutné je, že exploataci bulharské herpetofauny provádíme také organizovaně a učíme to i mládež. Expedice mladých přírodovědců, na které přispívají různé organizace , mají svá stinná pozadí. Rojnice dětí opatřená píšťalkami, vyplení spolehlivě celou lokalitu. Na zapískání přiběhne starší člen výpravy a proti přesile mají i rychlí plazi malou šanci.

Příroda nezná lidské hranice a je příliš krátkozraké ničit přírodu druhé země. Pokud se nepodaří tuto situaci zarazit, bude v brzku většina druhů bulharských plazů ohrožena vyhynutím. V současné době je již ohrožen hroznýšek Eryx jaculus turcicus.

Jaká je tedy skutečnost o ochraně obojživelníků a plazů v Bulharské lidové republice? Vyhláškou hlavní správy lesů BLR č. 1833/1962 je chráněno 9 druhů obojživelníků:
Triturus alpestis
Triturus vulgaris
Triturus cristatus
Salamandra salamandra
Bufo bufo
Bufo viridis
Rana graeca
Pelobates syriacus

Podle stejné vyhlášky jsou chráněny želvy Mauremys caspica a Emys orbicularis. Oba druhy rodu Testudo jsou chráněny příkazem Výboru ochrany přírody u rady ministrů BLR č.128/1981. Vyhláškou 1833/1962 je chráněno 5 druhů ještěrek:
Ophisops elegans
Ophisaurus apodus
Anguis fragilis
Lacerta vivipara
Cyrtodactylus kotschyi

Ze sedmnácti druhů hadů žijících na území BLR není chráněno touto vyhláškou pouze 5 druhů. Chráněni nejsou:
Vipera ammodytes
Vipera berus
Natrix natrix
Natrix tessellata
Coluber jugularis

V brzké době vyjde první vydání červené knihy ohrožených druhů Bulharska. Byly do ní zařazeny tyto taxony obojživelníků a plazů:
Pelobates syriacus
Salamandra salamandra
Mauremys caspica
Ophisops elegans
Ophisaurus apodus
Typhlops vermicularis
Eryx jaculus
Coluber rubriceps
Elaphe q. quatuorlineata
Elaphe situla
Elaphe longissima
Telescopus fallax
Vipera aspis
Vipera ursinii

Oba druhy rodu Vipera byly zařazeny do červené knihy i přesto, že v posledních 50 letech nebyl jejich výskyt potvrzen. Druhy zařazené do Červené knihy mají vyšší stupeň ochrany, než druhy chráněné pouze vyhláškami.

Samozřejmě tato ochrana není pouze formální. Dne 6. února 1981 vyšlo nařízení Výboru ochrany přírod u rady ministrů o peněžitých pokutách za zabití ohrožených druhů.
75 leva za: Mauremys caspica, Elaphe situla, Elaphe q. quatuorlineata, Telescopus fallax.
50 leva za: Elaphe q. sauromates
25 leva za: Triturus cristatus, Triturus alpestris, i, Ophisaurus apodus, Eryx jaculus, Malpolon monspessulanus, Testudo hermanni, Testudo graeca.
5 leva za: Rana graeca, Salamandra salamandra, Emys orbicularis, Elaphe longissima, Coluber najadum.

Kromě toho je nutné tyto částky zaplatit za živé ulovené obojživelníky a plazy i tehdy, když jsou ihned vypuštěni zpět do přírody: Triturus alpestris, Mauremys caspica, Elaphe situla, Elaphe q. quatuorlineata a Telscopus fallax.

Byl bych rád, kdyby naši "milovníci přírody" pochopili vážnost situace, omezili se na pouhá pozorování a šli tak příkladem kolegům z ostatních socialistických zemí. Současný vývoj je déle neúnosný a zákonitě by vedl ke zpřísnění opatření bulharských orgánů, což by jistě znepříjemnilo pobyt i ostatním turistům.

dříve publikováno (původní zdroj článku):
Jiroušek, V., 1986: Pomozte chránit faunu Bulharska. Akvárium terárium, 29 (5): 29-30.

autor/autoři:
Vladislav Jiroušek

datum publikace: 27.03.2006