lokalitní nález id4147

id4147, Vipera ammodytes, Makedonie > Makedonie > Straža, Straza, - m n. m., Nenad Preradović, 04.07.2010, 15.07.2010,
Vipera ammodytes Vipera ammodytes Vipera ammodytes