lokalitní nález id10019

id10019, Testudo hermanni, Bulharsko > Pirin > Kresna - Vlahi, - m n. m., Martin Vlček, 04.05.2015, 28.05.2015,
Testudo hermanni Testudo hermanni Testudo hermanni Kresna - Vlahi