Vipera ammodytes, kvadrát 34TFM3


id1576, Vipera ammodytes, Bulharsko > Rila > Bistrica, Bistritsa, - m n. m., Martin Vlček, 10.05.2001, 23.01.2008,
Vipera ammodytes Vipera ammodytes Vipera ammodytes Vipera ammodytes Vipera ammodytes Vipera ammodytes Bistrica, Bistritsa
id10125, Vipera ammodytes, Bulharsko > Rila > Bistritsa, Bistrica, Бистрица, - m n. m., Martin Vlček, 08.05.2015, 10.06.2015,
Vipera ammodytes Vipera ammodytes Vipera ammodytes Bistritsa, Bistrica, Бистрица
id1863, Vipera ammodytes, Bulharsko > údolí Strumy > Stob, - m n. m., David Frank, 19.05.2008, 29.06.2008, 1 subadultní zmije, Stobské pyramidy
Vipera ammodytes Stob Stob