Vipera ammodytes, kvadrát 33TXH1


id8890, Vipera ammodytes, Chorvatsko > Brač > Vidova Gora, cca 600 m n. m., Jan Ehl, 17.06.2014, 15.07.2014, mladý jedinec
Vipera ammodytes Vipera ammodytes
id2190, Vipera ammodytes, Chorvatsko > Hvar > Ivan Dolac, 111 m n. m., Jan Koňařík, VIII.2006, 28.08.2008,
Vipera ammodytes Vipera ammodytes Ivan Dolac
id2191, Vipera ammodytes, Chorvatsko > Hvar > Ivan Dolac, 111 m n. m., Jan Koňařík, VIII.2005, 28.08.2008,

id2354, Vipera ammodytes, Chorvatsko > Hvar > Ivan Dolac, 100 m n. m., Jan Koňařík, 27.10.2008, 07.11.2008, fotograf pan Zdeněk Železňák a syn.
Vipera ammodytes Vipera ammodytes Vipera ammodytes