Vipera ammodytes, kvadrát 33TWL3


id4575, Vipera ammodytes, Chorvatsko > Dalmácie > Zagreb, - m n. m., Pierre-Yves Vaucher, 14.05.2010, 19.10.2010,
Vipera ammodytes
id3380, Vipera ammodytes, Chorvatsko > Medvednica > Medvednica, Sljeme Hegyseg, Sljeme Hegység, - m n. m., Boris Lauš, 01.09.2009, 01.09.2009,
Vipera ammodytes Medvednica, Sljeme Hegyseg, Sljeme Hegység, Sljemen Gebirge, Zagrabi Hegyseg, Zagrabi Hegység, Zagrebacka Gora, Zagrebačka Gora
id3452, Vipera ammodytes, Chorvatsko > Medvednica > Medvednica, Sljeme Hegyseg, Sljeme Hegység, 305 m n. m., Boris Lauš, 26.05.2009, 09.09.2009,
Vipera ammodytes
id3457, Vipera ammodytes, Chorvatsko > Medvednica > Medvednica, Sljeme Hegyseg, Sljeme Hegység, 300 m n. m., Boris Lauš, 31.05.2009, 09.09.2009,
Vipera ammodytes
id3458, Vipera ammodytes, Chorvatsko > Medvednica > Medvednica, Sljeme Hegyseg, Sljeme Hegység, 305 m n. m., Boris Lauš, 31.05.2009, 09.09.2009,
Vipera ammodytes