Vipera ammodytes, kvadrát 33TVL1


id683, Vipera ammodytes, Slovinsko > Slovinsko > Postojna, 600 m n. m., Rok Grzelj, 27.05.2005, 27.02.2007,
Vipera ammodytes Vipera ammodytes
id744, Vipera ammodytes, Slovinsko > Slovinsko > Postojna, 550 m n. m., Rok Grzelj, 13.04.2007, 19.04.2007, mládě
Vipera ammodytes