lokalitní nález id744

id744, Vipera ammodytes, Slovinsko > Slovinsko > Postojna, 550 m n. m., Rok Grzelj, 13.04.2007, 19.04.2007, mládě
Vipera ammodytes