Salamandra atra, kvadrát 33TVM2


id1544, Salamandra atra, Slovinsko > Slovinsko > lokalita nezveřejněna, 2300 m n. m., Martin Waldhauser, 25.08.1995, 12.01.2008,