Elaphe sauromates, kvadrát 35TPK1


id5614, Elaphe sauromates, Rumunsko > Dobrudža > Lastuni, - m n. m., Vlad Cioflec, 24.09.2011, 25.09.2011,
Elaphe sauromates Lastuni