Elaphe sauromates, kvadrát 35TMG2


id572, Elaphe sauromates, Bulharsko > Východní Rodopy > Harmanli, - m n. m., Petr Vlček, 15.06.1987, 06.01.2007,
Elaphe sauromates