Anguis fragilis s.l., kvadrát 33TWK2


id198, Anguis fragilis s.l., Chorvatsko > Velebit > NP Paklenica, Paklenica NP, - m n. m., Daniel Jablonski, 10.-20.06.2005, 27.03.2006, samec
Anguis fragilis s.l. Anguis fragilis s.l. Anguis fragilis s.l.
id368, Anguis fragilis s.l., Chorvatsko > Velebit > NP Paklenica, Paklenica NP, 100-350 m n. m., František Jůna, 15.05.2006, 02.08.2006, asi 10 jedinců

id1558, Anguis fragilis s.l., Chorvatsko > Velebit > NP Paklenica, Paklenica NP, - m n. m., Martin Vlček, 18.07.2007, 16.01.2008,
Anguis fragilis s.l.
id6912, Anguis fragilis s.l., Chorvatsko > Velebit > pod Vaganskim vrchem, 1650 m n. m., Marek Jedlička, 29.04.2012, 18.10.2012,

id1792, Anguis fragilis s.l., Chorvatsko > Velebit > Štirovača, Stirovaca, 1200 m n. m., Nikola Rahme, 11.08.2007, 11.06.2008,
Anguis fragilis s.l.
id1793, Anguis fragilis s.l., Chorvatsko > Velebit > Štirovača, Stirovaca, 1200 m n. m., Nikola Rahme, 17.08.2006, 11.06.2008,
Anguis fragilis s.l. Anguis fragilis s.l.
id9006, Anguis fragilis s.l., Chorvatsko > Velebit > Velika Paklenica, 229 m n. m., Dominik Zerzán, 02.05.2007, 09.07.2014,
Anguis fragilis s.l. Anguis fragilis s.l.