Daniel Jablonski, kvadrát 43224


id4373, Pelophylax ridibundus, Bulharsko > Západní Stara planina > Borovitsa, Borovica, Chamdere, 226 m n. m., Daniel Jablonski, 15.05.2010, 19.08.2010, Kolem deseti pozorovaných jedinců.
Borovitsa, Borovica, Chamdere, Shipkovska, Tscham Dere, Боровица Borovitsa, Borovica, Chamdere, Shipkovska, Tscham Dere, Боровица